O EPICUR w UAM

Zarząd:

Bogumiła Kaniewska
Rektor UAM
Reprezentant UAM w Komitecie Sterującym konsorcjum EPICUR
Tomasz Brańka
Project Assistant, politolog, Koordynator Uczelniany ds. Programy Erasmus+
Rafał Witkowski
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Misja

 • Umiędzynarodowienie uczelni; 
 • Wzmocnienie współpracy naukowej; 
 • Dostępność do konkursów Komisji Europejskiej 

Cele

 • zbudowanie struktury zarządzania projektem 
  (Biuro Projektu, liderzy WP); 
 • rozpowszechnienie wiedzy o projekcie na UAM; 
 • stworzenie sieci koordynatorów wydziałowych; 
 • pozyskanie wydziałów/projektów/zespołów do współpracy; 
 • identyfikacja obszarów współpracy naukowej z poszczególnymi partnerami projektu (zarówno kontynuowanej, jak i projektowanie); 
 • pozyskanie partnerów stowarzyszonych; 
 • opracowanie planu działań na kolejne lata. 

Zadania

 • promocja zewnętrzna projektu; 
 • zawarcie listu intencyjnego i opracowanie modelu polityki językowej; 
 • oświadczenie członków konsorcjum EPICUR ws. zaangażowania na rzecz wielojęzyczności; 
 • zmapowanie oferty tzw. małych języków europejskich w portfolio konsorcjum; 
 • wdrożenie modułów nauczania w dwóch pilotażowych ścieżkach tematycznych w LiberalArts; 
 • wstępny projekt i stworzenie wirtualnej platformy learningowej; 
 • opracowanie koncepcji staży doktoranckich, 
 • Welcome Center  

Pakiety zadań

WP 1

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (Project Officer) 
 • dr Tomasz Brańka (Project Assistant) 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

 • Komitet sterujący 
 • Zespół zarządzający projektem 
 • Zespół wdrożeniowy partnera lokalnego 

WP 2

 • dr hab. prof. UAM Rafał Dymczyk 
 • dr hab. Prof. UAM Karolina Gortych-Michalak 
 • dr Urszula Kowalska-Nadolna 

PROMOWANIE WIELOJĘZYCZNOŚCI I INKLUZYWNEGO ROZWOJU 

 • Promowanie wielojęzyczności we wszystkich aspektach życia uczelni 
 • Wprowadzenie wielojęzyczności w dokumentach dydaktycznych 
 • Rozwój wzorcowej polityki językowej 
 • Promowanie nauczania języków mniejszości 

WP 3

 • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski 
 • Prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki 
 • mgr Wojciech Nadobnik 

INNOWACYJNE METODY KSZTAŁCENIA SIĘ PRZYSZŁYCH OBYWATELI EUROPY 

 • Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyszłych obywateli Europy, m.in. uruchomienie kierunku Liberal Arts and Sciences (LAS) 
 • Wdrożenie dwóch pilotażowych modułów nauczania: Tożsamość europejska oraz Naturalne i społeczne warunki zrównoważonego rozwoju 
 • Rozpowszechnienie oferty LAS w uczelniach konsorcjum 
 • Przygotowanie programu dla LAS prowadzonego wspólnie 

WP 4

 • mgr Adrian Trzoss 
 • dyrektor Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi Janusz Lachowicz
 • dr Przemysław Kaszubski, (Moodle)

WYTYCZENIE DROGI DO POWSTANIA CAMPUSU MIEDZYUNIWERSYTECKIEGO 

 • Wytyczenie drogi do powstania kampusu międzyuniwersyteckiego, 
 • Wypracowanie formy współpracy, która umożliwi wzrost mobilności (także wirtualnej), zarówno studentów, jak i pracowników 
 • Przygotowanie warunków technicznych dla Campusu: 
 • Virtual Campus Learning Platform 
 • Virtual University Registrar System 

WP 5

 • Prof. UAM dr hab. Tomasz Brańka 
 • prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak

WZMOCNIENIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ 

 • Konstruowanie „mostów” między regionalnymi sieciami uniwersytetów 
 • Łączenie regionów poprzez wspólne przedsięwzięcia 
 • Student Entrepreneurial Lab 
 • Łączenie regionów przez wspólne inicjatywy naukowe z włączeniem partnerów pozaakademickich 
 • Concept for Master Labs
 • Concept for PhD research internships 
 • Wzmacnianie kompetencji interkulturowych 

WP 6

 • mgr Karolina Choczaj
 • mgr Dominika Dąbrowska 
 • mgr Agata Łysakowska-Trzoss
 • mgr Adrian Trzoss 

UPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW PROJEKTU I WYPRACOWANIE MODELU DLA PRZYSZŁYCH UNIWERSYTETÓW EUROPEJSKICH 

 • Komunikacja i upowszechnienie: udostępnienie wypracowanego modelu uniwersytetu innym europejskim uczelniom
 • EPICUR: wypracowanie modelu długoterminowego działania 

STUDENT’S BOARD 

 • Marta Winkler

Rada:

dziekani, dyrektorzy centrów i filii (lub wskazani przedstawiciele):

 • Wydział Anglistyki: prof. UAM dr hab. Radosław Dylewski; dradek@wa.amu.edu.pl
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz; tommizer@amu.edu.pl
 • Wydział Neofilologii: prof. UAM dr hab. Aldona Sopata; sopata@amu.edu.pl
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa: prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska; jelewska@amu.edu.pl
 • Wydział Archeologii: prof. dr hab. Andrzej Michałowski; misiek@amu.edu.pl
 • Wydział Filozoficzny: prof. UAM dr hab. Karolina Cern; cern@amu.edu.pl
 • Wydział Historii: prof. dr hab. Kazimierz Ilski; ilskikaz@amu.edu.pl
 • Wydział Nauk o Sztuce: prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska; jhj@amu.edu.pl
 • Wydział Teologiczny: brak przedstawiciela w Radzie projektu
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: prof. dr hab. Paweł Churski; chur@amu.edu.pl
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski; maciej.walkowski@amu.edu.pl
 • Wydział Prawa i Administracji: prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak; nieborak@amu.edu.pl
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki: prof. dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak; chirko@amu.edu.pl
 • Wydział Socjologii: dr Agnieszka Jeran; jeran@amu.edu.pl
 • Wydział Studiów Edukacyjnych: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska; aga-cm@amu.edu.pl
 • Wydział Chemii: prof. dr hab. Violetta Patroniak; violapat@amu.edu.pl
 • Wydział Fizyki: brak przedstawiciela w Radzie projektu
 • Wydział Matematyki i Informatyki: prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski; chris@amu.edu.pl
 • Wydział Biologii: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek; przemow@amu.edu.pl
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke; hilde@amu.edu.pl
 • Centrum Zaawansowanych Technologii UAM: prof. dr hab. Bronisław Marciniak; marcinia@amu.edu.pl
 • Centrum NanoBioMedyczne: dr Roksana Markiewicz; roksana.markiewicz@amu.edu.pl
 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie: dr hab. Maria Gołda-Sobczak, prof. UAM; mgolsob@amu.edu.pl
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu: prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz; pluszcz@amu.edu.pl

Koordynatorzy

organizacja działań na wydziałach, współpraca z liderami pakietów zadań: