Słowo na start

EPICUR (The European Partnership for Innovative Campus Unifying Regions), Europejski Sojusz Uniwersytetów, należy do pierwszej generacji europejskich sojuszy pilotujących nowy sposób intensyfikacji współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez utworzenie Uniwersytetu Europejskiego.

Sojusz EPICUR ma na celu wspieranie i rozwijanie coraz bliższej współpracy między pracownikami naukowymi, studentami i pracownikami administracyjnymi, aby stać się pełnoprawną federacją uniwersytetów (do 2026 r.), oferując im prawdziwie europejskie doświadczenie w zakresie nauczania,uczenia się, szkolenia i badań. W tym celu EPICUR dąży do osiągnięcia zrównoważonej struktury federalnej, wspierającej długoterminową transformację strukturalną i integrację strategiczną.

Sojusz EPICUR składa się z 9 partnerów szkolnictwa wyższego w Europie:

Uniwersytet w Strasburgu (UNISTRA)- lider,

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (AUTh),

Uniwersytet Południowej Danii (SDU),

Uniwersytet w Amsterdamie (UvA),

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU),

Uniwersytet Górnej Alzacji (UHA),

Instytut Technologiczny w Karlsruhe (KIT),

Uniwersytet Przyrodniczy we Wiedniu (BOKU),

Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu (UFR).

EPICUR przeszedł długą drogę od momentu powstania w 2019 roku. Położyliśmy podwaliny pod stworzenie wspólnej przestrzeni dla szkoleń i badań wśród swoich uniwersytetów. Stworzyliśmy rozległą infrastrukturę współpracy i mamy udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i uruchamianiu nowych ścieżek i formatów nauczania i uczenia się. Zmiany te ożywają w EPICUR Inter-University Campus (platforma interaktywna) i koncepcji odwróconej mobilności, zapewniając wyjątkową przestrzeń do nauki, nauczania i badań.

 W listopadzie 2022 r. dziewięciu partnerów EPICUR European University Alliance rozpoczęło nowy etap, którego celem jest wspieranie i rozwijanie coraz ściślejszej współpracy między naukowcami, studentami i pracownikami administracyjnymi, aby stać się pełnoprawną federacją uniwersytetów oferujących europejskie doświadczenie edukacyjne i akademickie dla wszystkich jej członków. Takie ambicje wymagają ustanowienia skutecznego i sprzyjającego włączeniu społecznemu zarządzania, wspieranego przez wspólne zespoły robocze, zintegrowane oferty szkoleniowe i wspólną infrastrukturę. Pociąga również za sobą rozwój społeczności łączącej naszych wykładowców, studentów i pracowników ponad granicami krajowymi, językowymi i dyscyplinarnymi, skupionymi wokół wartości europejskich i wspólnego poczucia przynależności.

Projekt EPICUR-SHAPE-IT (Shaping Higher Education in Transition), który potrwa od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2026 r., ma na celu realizację naszych ambicji. Podążając za podejściem mającym na celu stopniowe zapewnienie głębszej i szerszej współpracy, będziemy dążyć do strukturalnej integracji naszych działań. Projekt opiera się na kluczowych osiągnięciach EPICURa w fazie pilotażowej i składa się z 7 grup roboczych, które zostały opracowane w celu:

• Sprawnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu zarządzania zintegrowanego z organami uczelni członkowskich oraz zapewnianie jakości realizacji projektu (WP1 Strenghtening governance and cooperation), wraz z kompleksowej polityki oceny wpływu sojuszu na uczelnie partnerskie oraz inne sojusze (WP7 Impact and dissemination),

• Wspierania infrastruktury i usług na rzecz współpracy cyfrowej (WP3 Reinforcing digitalisation) i mobilności (WP2 Re-shaping European Mobilities),

• Wdrożeniu wizji określającej wspólne formaty i procedury kształcenia (WP4 Scaling-up the learning offer), szkolenia zorientowanego na badania i transfer (WP6 Enriching research-based model) oraz zaangażowania społecznego (WP5 Building skills with society).

W ramach struktury Projektu EPICUR SHAPE-IT występuje podział na grupy decyzyjne, tj. Executive Board (Rektorzy Uczelni), Management Board i Coordination Office oraz cztery komisje: Digital Strategy Committee, Mobility Committee, Education Committee, Research and Transfer Committee oraz dwie grupy doradcze, tj. Early Career Researchers Board i Student Board.

Pierwszym z organów doradczych w ramach EPICURa jest ECR (Early Career Researchers Board).

EPICUR Early Career Researchers Board składa się z przedstawicieli młodych naukowców z każdej uczelni partnerskiej EPICUR i powinien składać się z 18 członków (po dwie osoby z każdej uczelni partnerskiej). 

Drugim ciałem doradczym jest Student Board, w skład którego wchodzą przedstawiciele studentów (po dwie osoby z każdej Uczelni Partnerskiej). 

W realizację Projektu EPICUR SHAPE-IT na UAM na stałe jest zaangażowanych ok. 20 osób. Poza tym w trakcie jego realizacji poszczególne zespoły robocze zapraszają do współpracy specjalistów z różnych dziedzin.

Głównymi zadaniami na kolejny rok będą:

  • rozwijanie oferty edukacyjnej,
  • zwiększenie ilości mobilności (we wszystkich formatach: virtual, hybrid, blended, physical),
  • prace związane z utworzeniem i rozbudową sieci sal do nauki hybrydowej.

W ramach konsorcjum reprezentują nas:

Executive Board – JMR prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska,

Management Board – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski,

Institutional Coordinator – Kierownik Biura Inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego EPICUR mgr Karolina Choczaj,

Digital Strategy Committee – Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Michał Banaszak,

Mobility Committee – Dyrektorka Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej mgr Joanna Barszcz,

Education Committee – Prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski,

Research and Transfer Committee  – Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek,

Koordynatorzy grup roboczych na UAM:

WP1 Strenghtening governance and cooperation – prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, mgr Karolina Choczaj,

WP2 Re-shaping European Mobilities – mgr Dominika Dąbrowska, mgr Karolina Choczaj

WP3 Reinforcing digitalisation – dr Adrian Trzoss,

WP4 Scaling-up the learning offer – prof. UAM dr hab. Konrad Dominas, prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki,

WP5 Building skills with society – prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak,

WP6 Enriching research-based model – dr Kataryna Jankowiak,

WP7 Impact and dissemination – mgr Dominika Dąbrowska, mgr Karolina Choczaj.