Deklaracja dostępności Biura Projektu EPICUR

Biuro Projektu EPICUR Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Projektu EPICUR UAM https://epicur.web.amu.edu.pl/.

o Data publikacji strony internetowej: 2021-11-22

o Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

o nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2022-08-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2022-08-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Adrian Trzoss
 • E-mail: adrian.trzoss@amu.edu.pl
 • Telefon: 618291350
 • Adres:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Project Officer EPICUR UAM, Prof. dr hab. Rafał Witkowski
 • Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
 • E-mail: vicerector-intl@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 43 67

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Minus

Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Kierownik budynku: Zbyszko Jacek (email: jacekz@amu.edu.pl)

Formularz został wypełniony przez: Łukasz Chudziński (e-mail: lukchu@amu.edu.pl, tel. 61 829 44 78)

Opis: W pobliżu bocznego wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, są to miejsca na parkingu wewnętrznym UAM: pierwsze miejsce znajduje się ok. 2 m od wejścia (bocznego), drugie miejsce znajduje się ok. 20m od wejścia (bocznego).

Dodatkowo, na ul. Wieniawskiego znajduje się jedno miejsce parkingowe, ale teren nie należy do UAM, odległość ok. 50 m.

Wejście główne do budynku:

 • posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych,
 • (wejście boczne do budynku posiada drzwi automatycznie otwierane oraz jest z tzw. poziomu zerowego).

Wejście do budynku od strony dziedzińca wewnętrznego posiada:

 • Drzwi automatycznie otwierane
 • Schody wyposażone w poręcz zamieszczoną po jednej stronie
 • Z wejścia do budynku można dostać się windą wyposażoną w przyciski z alfabetem Braille’a, która obsługuje wszystkie kondygnacje, jednak obejmuje tylko jeden segment budynku (z gabinetami JM Rektora, Prorektorów oraz kluczowych działów administracji centralnej)

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami usytuowana od strony parkingu,

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w sali nr XVII. W ciągu dwóch lat zostaną zainstalowane przy drzwiach pomieszczeń tabliczki z pismem Braille’a i informacjami w kodach QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Budynek nie posiada własnej strony internetowej.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

Tel. 61 8294 300, portiernia całodobowa