O EPIDI

O PROJEKCIE 

EPIDI -  European partnership for innovation in distant internships to projekt, który zajmuje się kwestią zdalnych staży i praktyk – realizowanych w trybie on-line. 

Epidemia Covid-19 zmieniła i przyspieszyła poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań w tej kwestii. Na rozwiązanie to większość pracodawców, a także studentów nie była przygotowana – zmiana była bowiem nagła i wymuszona nieprzewidzianymi okolicznościami zewnętrznymi. Oprócz wyzwań, jakie wiążą się z wdrażaniem wirtualnych praktyk i staży – w trybie tym dostrzega się także nowe szanse – zdecydowanie większe możliwości wyboru instytucji czy organizacji oferującej staże i praktyki, niezależnie od miejsca studiowania. Beneficjentami tego typu rozwiązań mogą także być osoby z niepełnoprawnościami.   

Pojawiła się zatem potrzeba przygotowania systemowych rozwiązań, na którą odpowiada realizowany od 1 kwietnia 2021 w partnerstwie trzech uczelni zrzeszonych w konsorcjum EPIDI: Uniwersytetu w Strasburgu, Instytutu Technologii w Karlsruhe i naszego UAM. Wszystkie uczelnie są także członkami konsorcjum  EPIDI.    

W ramach działań projektowych w formie ankiet i w wywiadów zebrane zostaną doświadczenia i najlepsze praktyki w obszarze wirtualnych staży – z perspektywy studentów, opiekunów praktyk po stronie pracodawców i pracowników naukowych i administracyjnych uczelni. Doświadczenia te i rekomendacje zostaną następnie ujęte w Przewodniku dobrych praktyk.   

W kolejnym etapie projekt przewiduje opracowanie – we współpracy z partnerami – modułów i e-learningowych ułatwiających realizację staży on-line. Rozwiązania te będą wypracowywane także w ramach spotkań i warsztatów z partnerami zewnętrznymi – z sektora biznesowego, spośród organizacji społeczeństwa obywatelskiego, szkół i samorządów.  

Zwieńczeniem projektu będzie upowszechnianie wypracowanych rozwiązań zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim, w tym w ramach całego konsorcjum EPICUR, we współpracy, z którym projekt jest realizowany.  

Zapraszamy serdecznie nauczycieli akademickich doświadczonych we współpracy z otoczeniem uczelni, zainteresowanych tematyką staży cyfrowych oraz studentów realizujących praktyki do udziału w projekcie, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do rekomendowania rozwiązań.  

Kontakt do koordynatorki projektu: Anna Schmidt-Fiedler afiedler@amu.edu.pl tel.: 61 829 47 55.  

ZESPÓŁ UAM: 

Prof. Małgorzata Rosalska (WSE) 

Prof. Natalia Walter (WSE) 

Dr Katarzyna Maceduslka (WA) 

Dr Joanna Morawska-Jancelewicz (WGSEiGP) 

Dr Adam Przystacki (WMiI) 

Dr Tomasz Piłka (WMiM) 

Dorota Pisula (Biuro Karier) 

Anna Schmidt Fiedler – Koordynatorka Projektu  

AKTUALNOŚCI 

Obecnie zespoły na trzech partnerskich uczelniach analizują ankiety, jakie zostały w czasie wakacji rozesłane do czterech grup odbiorców – studentów, pracodawców, opiekunów praktyk, pracowników administracyjnych – zarówno na UAM, jak również wśród uniwersytetów i organizacji europejskich. Ciekawi jesteście wyników? – zapraszamy niebawem, będziemy je publikować!