EPICUR W UAM

MISJA I CELE

 • Umiędzynarodowienie uczelni;
 • Wzmocnienie współpracy naukowej;
 • Dostępność do konkursów Komisji Europejskiej
 • zbudowanie struktury zarządzania projektem
  (Biuro Projektu, liderzy WP);
 • rozpowszechnienie wiedzy o projekcie na UAM;
 • stworzenie sieci koordynatorów wydziałowych;
 • pozyskanie wydziałów/projektów/zespołów do współpracy;
 • identyfikacja obszarów współpracy naukowej z poszczególnymi partnerami projektu (zarówno kontynuowanej, jak i projektowanie);
 • pozyskanie partnerów stowarzyszonych;
 • opracowanie planu działań na kolejne lata.
 • promocja zewnętrzna projektu;
 • zawarcie listu intencyjnego i opracowanie modelu polityki językowej;
 • oświadczenie członków konsorcjum EPICUR ws. zaangażowania na rzecz wielojęzyczności;
 • zmapowanie oferty tzw. małych języków europejskich w portfolio konsorcjum;
 • wdrożenie modułów nauczania w dwóch pilotażowych ścieżkach tematycznych w LiberalArts;
 • wstępny projekt i stworzenie wirtualnej platformy learningowej;
 • opracowanie koncepcji staży doktoranckich,
 • Welcome Center.

 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© 2020-2021 EPICUR - Uniwersytet Europejski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie